അമ്മയുടെ കരള്‍


അമ്മയുടെ 'കരള്‍' ഇന്നു സ്കൂളിലേക്ക്

എന്നത് മനോരമയുടെ ഒരു തലക്കെട്ടാണ്. വാര്‍ത്തയും തലക്കെട്ടും മനോഹരം. ഇത്രയും യോജിച്ച ഒരു തലക്കെട്ട് ഈ വാര്‍ത്തയ്ക്കു കൊടുത്തതാരായാലും കുരുത്തംകെട്ടവനിഷ്ടമായി. ഒരുപാട്.
അപ്പുവിന്‌ ഒരുപാടു വിജയങ്ങള്‍ വരട്ടെ. അമ്മയുടെ മോഹങ്ങള്‍ക്ക് അപ്പുവിലൂടെ ചിറകുവിരിച്ച് അച്ചന്‍റെ അഭിമാനാമാവട്ടെ അപ്പു എന്നും ആശംസിക്കുന്നു.

ബ്ലും!

വാര്‍ത്തയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്.

No comments: