ഞാന്‍


നാളെമുതല്‍ നന്നാവാന്‍ ഇന്നിതു വരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുരുത്തംകെട്ടവന്‍.