നിവിൻ പോളി ഡോ.ബിജു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ

മുതിർന്നവർ വഴിതെറ്റുമോ എന്തോ !
എന്തായാലും
കറുത്ത ഷർട്ട് കൂളിങ്ക്ലാസ്സ്
ഇത് ഇനി ഈ ജന്മം നിവിൻ ഇടില്ല .

 kulathilkallittavan


4 comments: