ശുംഭന്‍

ചിലപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഇങ്ങനെയും വിധിച്ചേക്കും.

പ്രതിക്കൂട്ടിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ശുംഭനെ, ശുംഭനായ പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന്റെ വാദമുഖങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത്, ശുംഭനായ പ്രതി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ 'ശുംഭന്‍' എന്നുവിളിച്ചത് ശോഭിക്കുന്നാന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണെന്ന് ഹൈക്കോടതിക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാല്‍ വെറുതേ വിടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നൂ.

ഈ വിധിവന്നാ ശബ്ദതാരവലിയില്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതിച്ചേര്‍ക്കും.
ശുംഭന്‍: പ്രകാശം പരത്തുന്നവന്‍ , കേരളാ ഹൈക്കോടതി വിധി പകര്‍പ്പ് 2011/34/xxx ഹൈക്കോടതി Vs ശുംഭന്‍


ബ്ലും!
ഓര്‍ഡര്‍ ഓര്‍ഡര്‍...