പ്രതിച്ഛായ

യുഡിഎഫിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകര്‍ക്കാന്‍ ചിലര്‍ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ബഷീര്‍ക്ക.
അതോ പ്രതി ച്ഛായ യോ ?
ബ്ലും! ചുമ്മാ ബ്ലുമ്മിയതാ...